VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Veronika Arbet, sídlem Hrachovec 152, 757 01 Valašské Meziříčí zapsaného v registru živnostenského podnikání pod identifikačním číslem 07616589

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je podnikající fyzická osoba jménem Veronika Arbet, sídlem Hrachovec 152, 757 01 Valašské Meziříčí, zapsaný v registru živnostenského podnikání pod identifikačním číslem 07616589 (dále jen "prodávající") a na straně druhé je kupující strana, jíž je fyzická osoba nevystupující v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen "kupující"). Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.verunique.cz, a to v e-shopu, který je provozován prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu").
1.2.Tyto obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.verunique.cz (dále jen "webová stránka") a s tím související právní vztahy.
1.3.V případě, že dohodou kupujícího a prodávajícího bude v objednávce či v jiném dokumentu výslovně ujednáno odchylné ustanovení od těchto obchodních podmínek, má tato odchylná úprava přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
1.4.Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy a kupující v případě využívání webového rozhraní obchodu souhlasí s jejich zněním.
1.5.Kupující bere na vědomí, že prodávající může tyto obchodní podmínky měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2.OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Kupujícímu se prostřednictvím webové stránky zobrazuje seznam nabízeného zboží k prodeji včetně cen jednotlivého zboží. Prostřednictvím tlačítka "objednat" se přesune do webového rozhraní, kde je mu umožněno provést objednávku.
2.2.Součástí objednávky může být provedení úpravy zboží, a to prostřednictvím úpravy vzhledu zboží, zejména drobnou změnou přednastaveného vzoru (např. počet korálků), či vzoru podle vlastního návrhu (dále jen "vlastní návrh"). Pro vyloučení pochybností uděluje kupující souhlas k užití vlastního návrhu i zboží upraveného na základě vlastního návrhu k vlastní propagaci prodávajícího.
2.3.Kupující bere na vědomí, že zboží obsažené v rámci webového rozhraní obchodu je vysoce specializované zboží a vzhledem k tomu, že se jedná převážně o přírodní polodrahokamy nelze vyloučit drobné barevné ani tvarové odchylky mezi vystaveným a skutečně doručeným zbožím.
2.4.Součástí výše uvedeného seznamu v grafickém a textovém zobrazení je uvedení koncové ceny. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
2.5.Pro výběr zboží kupující zvolí ze seznamu nabízeného zboží a vloží jej do svého nákupního košíku.
2.6.Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu v rámci svého nákupního košíku. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
2.6.1.objednávaném zboží
2.6.2.vlastní návrh
2.6.3.způsobu úhrady kupní ceny zboží
2.6.4.způsobu doručení objednávaného zboží
a
2.6.5. nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").
2.7. V rámci objednávky na webovém rozhraní obchodu jsou také uvedeny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Prodejce dodává zboží v rámci území České a Slovenské republiky. Pro obě země dodání platí odlišné náklady spojené s balením a dodáním zboží, o jejichž výši je kupující informován v rámci webového rozhraní obchodu před potvrzením formuláře objednávky.
2.8.Před závazným zasláním objednávky je kupující povinen provést vlastní kontrolu a změnu údajů, které do objednávky vložil.
2.9.Objednávka se považuje za odeslanou v momentě, kdy kupující objednávku závazně potvrdí kliknutím na tlačítko "ODESLAT".
2.10. Po odeslání objednávky zašle prodávající neprodleně kupujícímu zprávu s potvrzením jeho objednávky, a to prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl v rámci objednávkového formuláře. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že potvrzení je pouze informativní a nedochází jeho odesláním k uzavření kupní smlouvy.
2.11. Kupující bere na vědomí právo prodávajícího požadovat dodatečné potvrzení objednávky. Pro vyloučení pochybností je uvedeno, že pokud kupující nepotvrdí objednávku do 5 pracovních dnů od obdržení požadavku na dodatečné potvrzení, má prodávající právo na odstoupení od uzavřené smlouvy.
2.12. Kupující dále bere na vědomí právo prodávajícího požadovat před akceptací objednávky dodatečné upřesnění vlastního návrhu. Pro vyloučení pochybností je uvedeno, že pokud kupující neupřesní, či s ohledem na technické možnosti prodávajícího neupraví vlastní návrh do 5 pracovních dnů od obdržení požadavku na dodatečné upřesnění, má prodávající právo na odstoupení od uzavřené smlouvy.
2.13.Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího, který dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu či obchodní podmínky.


3.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


3.1.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit způsoby, které jsou uvedeny v rámci webového rozhraní obchodu. Jedná se o následující způsoby:
3.1.1.v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
3.1.2 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2108483242/2700, vedený u společnosti Unicredit (dále jen "účet prodávajícího")
3.3.Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
3.4.V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
3.5.Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky viz odst. 2.11., požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
3.7.Pro vyloučení pochybností je kupující srozuměn, že případné akce či slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat.
3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v objednávce.


4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

4.1.Prodávající má právo na odstoupení od kupní smlouvy s kupujícím, nebo její části, pokud není možné z důvodu dočasné nedostupnosti dodat zboží v dodací lhůtě, případně v dohodnuté dodací lhůtě, nebo se zboží již nevyrábí, resp. nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena ze strany dodavatele zboží. Pokud taková situace nastane, prodávající bude neprodleně informovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
4.2.Prodávající má právo na odstoupení od kupní smlouvy s kupujícím, pokud při hrazení kupní ceny formou zálohové faktury dle odst. 3.2. došlo k marnému uplynutí deseti (10) dní od splatnosti zálohové faktury.
4.3.Při účinném odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu částku již uhrazené kupní ceny, a to převodem na účet kupujícího, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
4.4.V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 4.1. a 4.2. se kupní smlouva ruší od počátku.
4.5.Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


5.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

5.1.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího. Kupující tedy v případě, kdy uplatní v rámci objednávky vlastní návrh, na základě kterého dojde k úpravě zboží zejména nemůže odstoupit od kupní smlouvy na základě ustanovení § 1829 občanského zákoníku.
5.2.Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy, a to bez zbytečného odkladu poté, co mohl zjistit, že zboží trpí vadou. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne následujícímu dni převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno písemně na adresu elektronické pošty. Za okamžik uplatnění odpovědnosti za vady se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího předmětné zboží dle odst. 5.4.
5.3 Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy v případě mechanického poškození a nevhodného zacházení se zakoupeným zbožím.
5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.2. se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu zasláno do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je - li to možné, v původním obalu. Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující.
5.5.Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím dle odst. 5.4. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
5.6.V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle odst. 5.5. obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7.Kupující může oznámení o odstoupení od smlouvy učinit formou jednostranného právního jednání, které doručí prodávajícímu. Kupující tak může učinit vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou obchodních podmínek
a jeho odesláním:
5.7.1.poštou na adresu našeho sídla, 5.7.2.emailem na e-mailovou adresu prodejce.
5.8.Při volbě platby formou dobírky má kupující právo na zrušení objednávky bez udání důvodu za předpokladu, že tak učiní písemnou formou na adresu elektronické pošty prodávajícího a to nejpozději do 12 hodin.
5.9.Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje kupující prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu. 
6.2. Za předpokladu, že kupující bude trvat na opakovaném doručení zboží, které jeho vinou nebylo dodáno, zavazuje se kupující uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a že neshledává na zboží zjevné vady.


7.ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že prodávající kupujícímu neposkytuje záruku za jakost ani jiné možné druhy odpovědnosti za kvalitu zboží, které je možné v mezích platného práva vyloučit. Kupující bere na vědomí zejména to, že ustanovení § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník), se neuplatní.
7.2.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku.
7.3.Postup při uplatnění práv z vadného plnění ve smyslu § 2165 a násl. občanského zákoníku je popsán v čl. 5 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO.


8.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.Pro vyloučení pochybností se uvádí, že kupní smlouva je uzavřena zaplacením zboží. Vlastnictví ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem uzavření kupní smlouvy. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží.
8.2.Pro vyloučení pochybností se uvádí, že kupující není oprávněn využívat webové rozhraní obchodu jiným než obvyklým způsobem, zejména pak není oprávněn v rámci využívání webového rozhraní obchodu mechanické přístroje, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly byť potenciálně ohrozit fungování webového rozhraní obchodu, či jinak zasáhnout do práv prodávajícího.
8.3.Kupující bere na vědomí, že veškerý obsah webové stránky včetně webového rozhraní obchodu i samotného programového vybavení je chráněno jako autorské dílo či obdobné právo k duševnímu vlastnictví prodávajícího. Kupující prohlašuje, že nebude bez výslovného souhlasu vykonávat činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užívat programové vybavení nebo obsah určený výše. Zejména se kupující zavazuje nepoužívat fotografie, specifikaci a další informace týkající se zboží bez výslovného souhlasu prodávajícího.
8.4.Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ


9.1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Veronika Arbet, IČ07616589 se sídlem Hrachovec 152, 757 01 Valašské Meziříčí (dále jen: "správce").
2. Kontaktní údaje správce jsou
Adresa: Hrachovec 152, Valašské Meziříčí
Email: veronika.arbet@seznam.cz
Telefon: 724 892 739
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
9.2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajůSprávce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.Zákonným důvodem zpracování osobních údajů jeplnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.Účelem zpracování osobních údajů jevyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.Správce uchovává osobní údajepo dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu,Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.Příjemci osobních údajů jsou osobypodílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,zajišťující služby provozování e-shopu (webnode) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,zajišťující marketingové služby.Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.Za podmínek stanovených v GDPR máteprávo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR aprávo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.9.3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
IV. Doba uchovávání údajů
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
VI. Vaše práva
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
VIII. Závěrečná ustanovení
10. DORUČOVÁNÍ
10.1.Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.
10.2.Zpráva je doručena:
10.2.1.v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty
10.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem.
11. ŘEŠENÍ SPORŮ A PROROGAČNÍ DOLOŽKA

11.1.Veškeré spory týkající se kupní smlouvy či v souvislosti s ní budou řešeny před věcně příslušnými českými soudy místně příslušnými podle bydliště kupujícího, a to podle českého práva.
11.2.Kupující je oprávněn v souvislosti s případnými spory podat stížnost k České obchodní inspekci dle pravidlech a na formuláři, který je uveden na stránkách České obchodní inspekce zde https://adr.coi.cz/cs


12. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
12.1.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
12.2.Kontaktní údaje prodávajícího jsou:
12.2.1. adresa pro doručování: Veronika Arbet, Hrachovec 152, 757 01 Valašské Meziříčí
12.2.2. adresa elektronické pošty: veronika.arbet@seznam.cz
12.2.3. telefon: +420 724 892 739
Ve Valašském Meziříčí dne 10.2.2021